Проектиране

Инвестиционно проектиране e изработването на пълният комплект проектна документация, необходима за осъществяване на Вашето бъдещо инвестиционно намерение при построяване на всеки нов обект или съоръжение. Обхватът на всеки инвестиционен проект се определя в зависимост от типа на проектирания обект – жилищни сгради, промишлени предприятия, външни съоръжения и др. Проектите могат да бъдат разработени в различни фази: идейна, техническа или работна, като всяка една фаза има различен обем на опис на проектните решения. Избора на фазата на проектиране се определя от етапа на строителство, вида на обекта и изискванията на Възложителя.

PRO 360 предлага Изработване на инвестиционни проекти по задание – идеен, техничеки или работен проект в обем и съдържание съгласно изискванията на наредба №4 / 2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.