Общи условия

   I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

   Настоящият документ съдържа Общи условия, които уреждат взимоотношенията между „Кси Дизайн“ ЕООД , наричано по долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от една страна и потребителите (клиентите) на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.pro360.bg  наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, от друга.

   „Кси Дизайн“ ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204829032 със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. Мишо Тодоров 7. Офис и адрес за кореспонденция: гр. Сливен, ул. Мишо Тодоров 7, имейл адрес: office@pro360.bg , pro360bg@gmail.com ; телефони за коктакт: +359879242324, +359878936363.

   Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.pro360.bg  (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.pro360.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

   Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Кси дизайн” ЕООД и общите условия за ползване на услугите в „Центъра за печат“, предоставяни от Изпълнителя, като уреждат отношенията между Изпълнителя и всеки един от регистрираните Потребители (Клиенти).

    

   II. ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

    PRO360 e електронен магазин, достъпен на адрес  www.pro360.bg , чрез който Потребителите (Клиентите) имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от „Кси дизайн” ЕООД услуги и стоки, които се изработват индивидуално, съгласно заявената поръчка на всеки Потребител (Клиент).

   III. РЕГИСТРАЦИЯ

   3.1. Идентифициране на Потребителя (клиента) с цел възпроизвеждане на изявлението му  както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка в „Центъра за печат“, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.pro360.bg, и на IP адреса на Потребителя (клиента),

   3.2 „Кси дизайн” ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите (Клиентите) след извършената от тях регистрация в „Центъра за печат“. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите, предоставяни от Изпълнителя.

   3.3 С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния маркетинг.

    

   IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ(КЛИЕНТА)

   4.1 При регистрацията си в „Центъра за печат“ Потребителят (Клиентът) трябва да използва уникално потребителско име, парола и имейл адрес за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на Изпълнителя.

   4.2 Потребителското име, с което Потребителят (Клиентът)  се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на електронния магазин на „Кси Дизайн” ЕООД.

   4.3 При попълване на заявлението за регистрация в „Центъра за печат“ Потребителят (Клиентът) е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Кси дизайн” ЕООД данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят (Клиентът)  декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „Кси дизайн” ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя (Клиента)

   4.4 Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Изпълнителя за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

   4.5 Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката.

   4.6 Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителя (Клиентът) има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение. За да упражни това си право, Потребителя (Клиентът) следва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от един месец от получаването на съобщението за промяна на Общите условия.

   4.7 В случай че Потребителят (Клиентът) не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя (Клиента) без възражения.

    

   V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   5.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

   5.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

   5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

   5.4 Информацията по предходния член може да бъде използвана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя (Клиента), изпратено на следния e-mail адрес : office@pro360.bg ИЗПЪЛНИТЕЛЯ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

   5.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

   5.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да инсталира на компютрите на потребителите бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

   5.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да уведоми Потребителя (Клиентите) за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Клиента имейл адрес.

    

   VI. ПОРЪЧКА

   6.1 Клиентите използват интерфейса на уебсайта на „Кси дизайн” ЕООД, за да сключват договори за покупко-продажба и изработка на предлаганите от „Кси дизайн” ЕООД стоки и услуги в „Центъра за печат“

   6.1 Договорът за покупко-продажба и изработка на стока или услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

   6.3 При липса на наличност от дадена стока ИЗПЪЛНИТЕЛЯ си запазва правото да откаже поръчката.

   6.4 За да заяви поръчка, Клиентът е необходимо да се регистрира или идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия, както и да влезе в системата, посредством идентифициране с Клиентско име и парола.

   6.5 След избиране на една или повече стоки (услуги), предлагани на уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Потребителят (Клиентът) трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка („количка”).

   6.6 Необходимо е Потребителят (Клиентът) да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на електронния магазин.

   6.7 При завършване на поръчка, Потребителят (Клиентът) получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета заедно с работна карта (проформа фактура) за избраните услуги и стоки, стойността на поръчката, начина на плащане и доставка.

   6.8 Файловете изпратени от Потребитела (Клиента) не трябва да нарушават законовите разпоредби по отношение на съдържанието им, по-специално като съдържат расистко, ксенофобско, сексистко или друго неморално съдържание или таковa с противоконституционен характер. Да не  нарушават правата на трети лица, по-специално авторски права или по друг начин са неправомерни.

    

   VII. ЦЕНИ

   7.1 Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Кси дизайн” ЕООД към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка

   7.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

   7.3 Цените на продуктите са в български лева с включено ДДС.

   7.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „Кси дизайн” ЕООД. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или потребителско проучване).

    

   VIII. ПЛАЩАНЕ

   8.1 Клиентът може да заплати цената на поръчаните стоки или услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На www.pro360.bg е възможно плащане чрез наложен платеж при доставка и по банков път.

   8.2 След извършено плащане Потребителя (Клиента) получава документ за него, заедно с доставката на заявените стоки или услуги.

   8.3 Ако Потребителят (Клиентът) избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните стоки (услуги), при получаването на доставката от куриера.

   8.4 Когато Потребителят (Клиентът) връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

    

   IX. ДОСТАВКА

   9.1 Доставката на поръчаните стоки (услуги)се осъществява, чрез куриер до посочен от Потребителя (Клиента) офис или адрес за доставка на територията на Република България.  За доставката Потребителя заплаща минимална стойност за доставката, която е отбелязана в ценоразписа на сайта.

   9.2 Преди изпращане на поръчаната стока, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да се свърже с Потребителя (Клиента)  на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

   9.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

   9.4 В случаите, когато е уговорено предварително (по банков път) плащане, поръчката се изпраща след получаване на плащането. Ако Потребителя (Клиента)   иска поръчката му да пристигне преди определена дата, той изпраща запитване дали това е възможно.

   9.5 Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя (Клиента)

   9.6 Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, Потребителят (Клиентът) е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Клиентът не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

   9.7 При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват на служебен или домашен адрес като се отбелязва името на лицето получило пратката.

   9.8 При невъзможност за връчване на пратката, настъпила не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Потребителя (Клиента) телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи доставката.

   9.9 При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките. Всички импортни такси са за сметка на Потребителя (Клиента) Клиентът не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

   9.10  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време, чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

    

   Х. РЕКЛАМАЦИИ

   10.1 Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното/, когато след доставката са открити несъответствия с договора за продажба.

   10.2 При предявяване на рекламацията на стока, Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

   10.3 Рекламацията се подава устно на посочения от „Кси дизайн” ЕООД телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.

   10.4  При предявяване на рекламация Потребителят (Клиектът) посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес, телефон и имейл за контакт.

   10.5 При подаване на рекламация Потребителят (Клиентът) задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: касов бон или фактура, протокол или друг документ установяващ несъответствието на стоката или услугата.

    

   XI. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

   11.1 Възстановяването на суми по извършени плащания става, след като Изпълнителя получи обратно продукта от Потребителя (Клиента) и той отговаря на нужните изисквания, за да бъде възстановена пълно или частично.

   11.2 В случай, че плащането е направено с плащане по банков път, възстановяването на суми се извършва с превод по същата сметка, от която е направено плащането в срок от 14 календарни дни.

   11.3 В случай, че плащането е направено с наложен платеж, възстановяването на суми е с превод по същата сметка, с която е направено плащането или по друга банкова сметка предоставена от Потребителя в срок от 14 календарни дни.

    

    XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

   12.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

   12.2 Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „Кси дизайн” ЕООД

   12.3 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

    

   XIII. ЛИЧНИ ДАННИ

   13.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на своите Потребители (Клиенти) конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

   13.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

    

   XIV.РЕГУЛИРАЩИ ОРГАНИ

   14.1 Комисия за защита на потребителите КЗП – тел.070011122

   14.2 Комисия за защита на личните данни КЗЛД –тел. 02/9153518