Цел на проекта

В рамките на процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. финансира проект „Иновативен онлайн център за инженерни услуги и технически консултации ,,Кси Дизайн“ ЕООД в гр.Сливен“.

            Проектът е насочен към създаване и развитие на „Иновативен онлайн център за инженерни услуги и технически консултации“ на територията на град Сливен.

            Основната цел на проектното предложение е изграждане на модерен „Иновативен онлайн център за инженерни услуги и технически консултации“, който да предлага на своите клиенти цялостни решения в областта на инженерните услуги, посредством съвременна нова техника, технологии и екип от опитни професионалисти.

            Специфичните цели на проектното предложение са насочени към установяване на трайни конкурентни предимства, чрез:

  • Създаване и оборудване на нов конкурентоспособен иновативен онлайн център, чрез използване на съвременна техника и технология;
  • Разкриване на нови работни места за служители с опит и образование в областта на инженерните услуги и осигуряване на устойчива заетост;
  • Предоставяне на модерни решения и качествени услуги на клиентите, чрез осигуряване на необходимите условия за инженерно проектиране и печат;
  • Осигуряване на публична информация за изпълнението на проекта.

 

            Целите на проектното предложение ще бъдат реализирани чрез изпълнение на следните дейности:

  • Осигуряване на заетост на висококвалифицирани служители с опит в инженерното проектиране;
  • Закупуване на съвременна техника, осигуряваща използването на съвременни технологии в проектирането;
  • Внедряване на иновативен софтуер, който ще допринесе за изпълнението на проекта и удовлетвореност на крайния потребител от предлаганите услуги.

 

            Предвидените резултати са:

  • Устойчивост на дейността на "Кси Дизайн" ЕООД на пазара, чрез висока производителност и ефективност на инженерните услуги;
  • Създаване на нови работни места за специалисти с опит в инженерното проектиране и запазване на заетостта им и след края на проекта ;
  • Постигане на ръст на реализираните приходи чрез реализиране и предлагане на конкурентоспособни услуги.

 

            Проектът стартира на 10.09.2019г. и ще се изпълнява от бенефициента по проекта „Кси Дизайн“ ЕООД в рамките на 1 година.

           

            Бюджетът на проекта е 237 719.14лв., от които 161 649,03 лв. съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 28 526,29 лв. национално съфинансиране.