Част Водопровод и канализация

Проектите по част ВиК се изготвя на база одобрен архитектурен проект и становище и/или предварителен договор от ВиК дружеството. Те съдържат схеми на водопроводната и канализационна инсталации, водомерни възли, канализационни шахти, ревизионни отвори, аксонометрия на водопроводната и канализационна мрежа, външни водопроводи и каналиазационни връзки, басийни и шадравани (ако има такива).

 

Видове проекти ОВК:

Вътрешно-сградни инсталации

Сградно водопроводно отклонение

Сградно канализационно отклонение

Уличен водопровод и канализация

Пречиствателни станции за отпадни води